Advanced search  

    Publications  
David Hartman Center
Kogod Research Center
Shalom Hartman Institute
of North America
Center for
Israeli - Jewish Identity
 
 
 
 
דוד הרטמן
עשה לבך חדרי חדרים
כיצד ניתן להבין, מנקודת המבט של היהדות המסורתית, את מגוון אורחות החיים היהודיים בזמננו? כיצד על יהודים מאמינים להתייחס לבני אמונה אחרת? דוד הרטמן מציע, באמצעות מושג הברית, הערכה של לידתה מחדש של מדינת ישראל, המאפשרת לבני אדם המחויבים לאמונות שונות לחוש רצויים ומכובדים במסגרת המציאויות החברתיות והפוליטיות של ישראל. בחיבוריו רבי העוצמה המקובצים כאן, פורש הרטמן גישה ליהדות שיכולה לפרוח ולשגשג באווירה של חירות, על אף השינויים החברתיים, התרבותיים והדתיים המתחוללים במהירות בעולם המודרני.
2005 עברית NIS 60